citizen's charter

Quality Policy

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT

Deliver, coordinate, and monitor social protection programs and services to the poor, vulnerable, and disadvantaged population towards a fair, just and peaceful society;

Sustain a culture of excellence through continual improvement of systems, mechanisms, and procedures in the delivery of programs and services;

Work with integrity and adhere to ethical standards for customer satisfaction and quality service by complying with the DSWD mandates, and other pertinent laws; and

Demonstrate genuine concern for the poor, prompt compassionate service, and free from any form of corruption.

Patakaran sa Kalidad

Dalubhasang maghahatid, makikipag ungnayan, at susubaybay sa mga programa at serbisyo ng pangangalagang panlipunan para sa mga maralita, bulnerable, at kapos-palad sa populasyon tungo sa isang lipunang pantay, may katarungan, at payapa;

Sustenidong isasabuhay ang kultura ng kahusayan sa pamamagitan ng patuloy pagpapabuti ng mga Sistema, mekanismo, at pamamaraan sa paghahatid ng mga programs at serbisyo

Walang sawang maglilingkod nang me integridad at sumusunod sa mga pamantayan ng etika para sa kasiyahan ng mga customer at de-kalidad na serbuisyo sa pamamagitan ng pagtalima sa mga mandato ng DSWD at ibang mahahalagang batas; at

Dibdibang magpapakitang tunay na malasakit sa mga maralita, mabilis at makataong serbisyo, at pagiging Malaya mula sa anumang anyo ng katiwalian.

 

 

I.       Mandate:

The Department of Social Welfare and Development (DSWD) is the primary government agency mandated to develop, implement and coordinate social protection and poverty-reduction solutions for and with the poor, vulnerable and disadvantaged.

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno na inatasan na bumuo, magpatupad at mag-coordinate ng panlipunang proteksyon at mga solusyon sa pagbabawas ng kahirapan para at sa mga mahihirap, mahina, at mahihirap.

II.     Vision:

The Department of Social Welfare and Development envisions all Filipinos free from hunger and poverty, have equal access to opportunities, enabled by a fair, just, and peaceful society.

Ang Departamento ng Kagalingang Panlipunan at Pag-unlad ay nakikita ang lahat ng mga Pilipinong malaya sa gutom at kahirapan, may pantay na pag-access sa mga pagkakataon, na pinagana ng isang patas, makatarungan, at mapayapang lipunan.

III.  Mission:

To lead in the formulation, implementation, and coordination of social welfare and development policies and programs for and with the poor, vulnerable, and disadvantaged.

Upang mamuno sa pagbabalangkas, pagpapatupad, at koordinasyon ng mga patakaran at programa para sa kapakanang panlipunan at pagpapaunlad para at kasama ng mga mahihirap, mahina, at mahirap.

IV.  Service Pledge:

We are committed to provide quality, prompt, and courteous service from Mondays to Fridays, 8:00 A.M. to 5:00 P.M., without noon breaks and thereby ensure that all applicants or requesting parties who are within the DSWD premises prior to the end of the official working hours and during lunch break shall be attended to. In view of this, we shall ensure availability of Officers-in-Charge of our frontline services at all times for consultation and advice.

Furthermore, we shall endeavor to complete transactions within the day and in the event that we are unable to do so, we shall inform you promptly of our actions taken so far and clearly explain the reason/s for such delay.

We shall appreciate any positive or negative feedback regarding our services, facilities, and personnel.      

All these we pledge for the best interest of the clients/customers we serve.

Nakatuon kami na magbigay ng kalidad, maagap, at magalang na serbisyo mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 A.M. hanggang 5:00 P.M., nang walang pahinga sa tanghali at sa gayon ay matiyak na ang lahat ng mga aplikante o humihiling na mga partido na nasa loob ng lugar ng DSWD bago matapos ang opisyal na oras ng trabaho at sa oras ng pahinga ng tanghalian ay dadaluhan. Dahil dito, titiyakin natin ang pagkakaroon ng Officers-in-Charge ng ating mga serbisyo sa frontline sa lahat ng oras para sa konsultasyon at payo.

Higit pa rito, sisikapin naming kumpletuhin ang mga transaksyon sa loob ng araw at kung sakaling hindi namin magawa, ipapaalam namin sa iyo kaagad ang aming mga aksyon na ginawa sa ngayon at malinaw na ipaliwanag ang dahilan para sa naturang pagkaantala.

Pinahahalagahan namin ang anumang positibo o negatibong feedback tungkol sa aming mga serbisyo, pasilidad, at tauhan.

Ang lahat ng ito ay ipinangangako namin para sa pinakamahusay na interes ng mga kliyente/customer na aming pinaglilingkuran.

 

click to view and download :

Citizen’s Charter of FO XII 2024 1st Edition  (English in PDF)

Updated Citizen’s Charter of FO XII 2023 7th Edition EXTERNAL SERVICES and INTERNAL SERVICES (English /Filipino in MSWord Pages :1-169, 170-338, 339-646, 647-841, 842-869)

1 Manual of Operation Updated Citizen’s Charter of FO XII 2021 (Internal Services) 7th edition(1).pdf

 

SCHEDULE OF AVAILABILITY OF SERVICE

8:00AM TO 5:00PM WITHOUT NOONBREAK

E-mail Address:

fo12@dswd.gov.ph

Download

                       Citizen’s Charter of FO XII 2024 1st Edition

1 Manual of Operation Updated Citizen’s Charter of FO XII 2021 (Internal Services) 7th edition(1).pdf

Updated Citizen’s Charter of FO XII 2023 7th Edition in PDF Format  (EXTERNAL SERVICES)

Download CITIZEN’S CHARTER HANDBOOK 6TH EDITION in WORD Format

CITIZEN’S CHARTER FEEDBACK AND COMPLAINTS MECHANISM

ARTA complaints details:

Contact Center ng Bayan:

SMS                       :0908 881 6565

CALL                      :165 56

P 5.00 + VAT per call anywhere in the Philippines via PLDT landlines

Email                     :email@contactcenterngbayan.gov.ph

Facebook            :https://facebook.com/civilservicegovph/

Web                      :https//contactcenterngbayan.gov.ph